ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایت آموزش وپرورش ناحیه یک مشهد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد حسین مرادی - یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱

 

 

 

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

 

 

شیوه نامة

 اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

مقدمه :  

         یکی از نکته های مهم در مدیریت اسلامی توجه دادن کارکنان به نقاط قوت آنها است . مدیران باید به کارکنان روحیه و شخصیت و به توانمندی های آنها اهمیت بدهند  . و همچنین نقاط ضعف آنها مورد توجه و عنایت مدیران قرار گیرد تا نسبت به رفع نواقص ، کمبود ها و ضعف ها اقدام شود . هر سازمانی برای تحقق اهداف سازمانی خود نیاز به منابع انسانی کارآمد ، مومن و متخصص دارد .

   رصد تحقق اهداف سازمانی از طریق سنجش میزان اثر بخشی و همچنین کارآیی و بهره وری هر سازمانی از اصول اصلی پویایی سازمان است  لذا بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشور ی و دستورالعمل شمارة 11942/200 مورخ 22/5/1390 مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به منظور سنجش میزان تحقق اهداف سازمانی و افزایش بهره وری عملکرد کارمندان در دوره های مشخص سالانه به صورت منظم و براساس شاخص های عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که نتیجة آن در ارتقاء اثر بخشی ، بهره وری ، افزایش کیفیت خدمات ، پاسخگویی در مقابل عملکرد ، رضایت ذینفعان  وبرخورداری از مزایا و سایر موارد لحاظ خواهد شد .

نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد فرد درمأموریت های سازمان :

1-  مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی حداقل 85 درصد باشد از یک طبقة شغلی تشویقی ( حداکثر یک بار در طول خدمت ) برخوردار می شوند .

2-  نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان ، مبنای پرداخت هرگونه پاداش ( به استثنای پاداش مربوط به ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری ) از جمله ، پاداش خدمات برجسته موضوع بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه می باشد .

3-  مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در سه سال متوالی یا پنج سال متناوب حداقل 85 درصد باشد ، در معرفی به دوره های آموزشی خارجی ( بورس ) از اولویت برخوردار هستند .

تبصره : بهره مندی مدیران ، کارمندان و مدیران استانی از مزایای فوق الذکر ، منوط به کسب رتبه متوسط یا بالاتر دستگاه از ارزیابی عملکرد ( موضوع ردیف ب بند 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری ) می باشد .

4-  کسب حداقل 85 درصد از مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد کارمندان در سال قبل ، برای هر گونه ارتقاء شغلی از جمله : انتصاب در پست های مدیران پایه الزامی است . در مورد مدیران میانی ، میانگین امتیاز دو سال گذشته مبنای عمل می باشد .

5-  مدیران و کارمندانی که امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از 50 درصد کل امتیازات پیش بینی شده کمتر باشد ( موضوع آئین نامه اجرایی بند 3 ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری به شمارة 231327/ت43915ک مورخ 21/11/1388 ) در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی ، باز خرید می گردند .

 

 

تبصره 1 – امتیاز های مطرح شده در بندهای 1 تا 4 این ماده در خصوص شاغلین مصداق دارد و شامل بازنشستگان نخواهد بود .

-        از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تمامی بخشنامه ها ، آئین نامه ها و دستورالعملهای مغایر با آن لغو می گردد .

-    فرایند ارزیابی عملکرد کارمندان یک مرحله ای است و دورة ارزیابی عملکرد کارمندان در وزارت آموزش و پرورش سال تحصیلی می باشد .

فرایند اجرا و مراحل تکمیل فرم های ارزیابی عملکرد :

1-  ارزیابی کننده در آغاز دورة ارزیابی عملکرد ( مهر ماه هر سال ) حدود انتظارات خود را در چار چوب وظایف شغلی و شرح وظائف ( شاخص های اختصاصی و عمومی) به ارزیابی شونده اعلام و ارزیابی شونده پس از توافق و پذیرش وظائف محوله ، ضمن ثبت مشخصات خود  ، قسمت قرار داد ارزیابی فرم را با ذکر تاریخ امضاء می نماید . چنانچه فعالیتی مورد پذیرش ارزیابی شونده قرار نگیرد با ارائه دلائل منطقی ، نظر ارزیابی کننده نافذ خواهد بود .

2-  ارزیابی کننده موظف است به منظور آگاهی از کیفیت و میزان تلاش و کوشش ارزیابی شونده در انجام وظائف محوله ، عملکرد وی را به طور مستمر و به دقت مورد بررسی قرار داده و نقاط قوت و ضعف آن را در فرم بررسی مستمر عملکرد ( فرم شمارة 4 ) ثبت و حسب مورد ، تدابیری برای تقویت عملکرد و نیز اقداماتی برای اصلاح و بهبود عملکرد به عمل آورد . اطلاعات مندرج در این فرم می تواند مبنایی برای ارزیابی دقیق عملکرد و رفتار فرد باشد . ( مفاد فرم بررسی مستمر رفتار و عملکرد می بایست حداقل هر سه ماه یک بار به اطلاع ارزیابی شونده رسانده شود و به مدت یک سال پس از پایان دورة ارزیابی به صورت محرمانه نزد ارزیابی کننده نگهداری گردد .)

3-  ارزیابی کننده در طول دوره ارزیابی نظر همکاران و مخاطبان ( اولیاء دانش آموزان / مراجعان اداری ) را در مورد عملکرد و رفتار ارزیابی شونده اخذ و در پایان دوره ، مورد بهره برداری قرار می دهد . ( در این خصوص حفظ شأن همکار خصوصاَ در کسب نظرات ارباب رجوع و اولیاء مورد تاکید است .)

4-  ارزیابی کننده در پایان دورة ارزیابی ( حد اکثر تا 15 شهریور ماه هر سال ) بر اساس نتایج ارزیابی بعمل آمده در طول دوره ، شاخص های مندرج در فرم و حدود انتظارات تعیین شده و مدارک ارائه شده از سوی ارزیابی شونده ، عملکرد و رفتار وی را مورد ارزیابی قرار داده و امتیاز هر عامل را با توجه به دامنه امتیاز مشخص شده در محل مربوط ثبت می نماید .

تبصره : نحوة امتیاز دهی شاخص های عمومی در جدول شمارة 2 مشخص شده که لازم است در ابتدای دوره به اطلاع ارزیابی شونده رسانده شود .

5-  ارزیابی کننده پس از محاسبه امتیازات مکتسبه از سوی ارزیابی شونده ، نتایج ارزیابی عملکرد را پس از امضاءوتأیید ارزیابی شونده در پایان شهریور ماه هر سال به اطلاع وی رسانده  و بازخورد های لازم را به ایشان ارائه و پس از تأیید  فرم ها توسط تأیید کننده ، لیست امتیازات ارزیابی و فرم های مذکور  را برای اقدامات بعدی  به ارزیابی عملکرد اداره ذیربط  تحویل نماید .

 

 

 

انواع فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران  :

فرم شماره 1- مخصوص مدیران میانی ( معاونین سازمانها ، مدیران کل و معاونین مدیران کل )

فرم شمارة 2 – مخصوص مدیران پایه ( سرپرستان ، رؤسای ادارات ، رؤسای قسمت ها رؤسای گروه و مشاغل همتراز )

فرم شمارة 3 – مخصوص کارمندان ( کلیه کارشناس مسئولان ، کارمندان واحدهای اداری و آموزشی ، کارشناسان و سایر کارکنان )

فرم شمارة 1/2- مخصوص مدیران واحد های آموزشی

فرم شمارة 2/2- مخصوص معاونان واحد های آموزشی

فرم شمارة 1/3 – مخصوص معلمان و سایر کادر آموزشی

فرم شمارة 2/3 – مخصوص سایر کارکنان واحد های آموزشی

فرم شمارة 4 - بررسی مستمر عملکرد کارکنان

فرم شمارة 5 – فرم اعتراض به نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان

معیار های سنجش ارزیابی عملکرد :

الف ) شاخص های اختصاصی  ( 40 امتیاز ) : معیار اصلی سنجش عملکرد کارکنان در  مأموریت ها ، برنامه ها و شرح وظائف آنهاست . که طبق قانون و مقررات مبنای ارزیابی عملکرد آنها قرار می گیرد  .

تذکر : شاخصهای فوق بر اساس شرح وظائف و امور محوله به کارکنان قابل تغییر بوده و ارزیابی کننده می تواند نسبت به تغییر آن با رعایت مقررات اقدام نماید .

ب) شاخص های عمومی ( 60 امتیاز ) معیار های مشترک ارزیابی عملکرد کارکنان است که زمینة تسهیل تحقق عملکرد اختصاصی آنها را فراهم می کند . یکی از منابع استخراج شاخص های عمومی ، برنامة دهگانه تحول اداری مصوب شورای عالی اداری ، قانون مدیریت خدمات کشوری و ... است  .

شاخصهای عمومی شامل  :

-        ابتکار و خلاقیت : 20 امتیاز

-     مهارتها و توانمندی هاو خدمات برجسته : (40 امتیاز ) – امتیاز این محور براساس نتیجه بدست آمده از بخش شاخص های اختصاصی تعیین خواهد شد .

-        آموزش : 20 امتیاز

-        رضایت ارباب رجوع : 20 امتیاز

 

تذکر1 - در فرم های مذکور ستون تحلیل عملکرد از اهمیت بالایی برخوردار است . بنابر این ارزیابی کنندگان  مکلفند نقاط قوت ، نقاط قابل بهبود و اقدام های لازم برای بهبود عملکرد را بررسی و تحلیل نموده و بر اساس آن تغییرات لازم را در برنامه های اجرایی ، نحوة اجرا ، توانمند سازی کارمندان و... اعمال نموده و با همکاری آنها نسبت به تحقق نقاط قابل بهبود اقدام نمایند .

تذکر 2 -  در ارزیابی سالانه ملاک ارائه اسناد و گواهی معتبر می باشد و امتیاز به فعالیتهای انجام گرفته در راستای وظایف شغلی ثبت شده توسط ارزیابی شونده و گواهی های صادره در همان دوره تعلق خواهد گرفت .

 

سایر موارد اجرایی :

1-  فرمهای ارزیابی در سه نسخه تهیه که نسخه پیش نویس در واحد سازمانی ارزیابی شونده نگهداری و نسخه دوم تایپ شده و بدون خدشه و قلم خوردگی به همراه لیست امتیازات ( نمونه پیوست ) به ارزیابی عملکرد  محل خدمت ارسال  و نسخه سوم به ذینفع تحویل خواهد شد .

2-  لیست امتیازات و نسخه دوم فرم ارزیابی پس از تایید جهت انجام مراحل بعدی تحویل امور اداری محل خدمت خواهد شد . ضمناَ  لیست امتیازات هر سال بصورت مجلد یا لوح فشرده در کارشناسی  ارزیابی نگهداری می شود .

3-  در صورتی که کارمند به نتیجه ارزیابی خود معترض باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ رویت فرم ( حداکثر تاپایان مهر ماه ) باید نسبت به تکمیل فرم اعتراض به نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان ( فرم شمارة 5 ) و ارائه مستندات اقدام نماید  .

کمیته رسیدگی به شکایات ارزیابی کارکنان اداره ، موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه ( تا پایان آبان ماه ) نتیجه بررسی را به صورت مکتوب به ذینفع اعلام نماید . چنانچه ارزیابی شونده به رأی کمیته نیز معترض باشد حداکثر تا (15 روز )پس از دریافت نظر کمیته ،می تواند اعتراض خود را به کمیته رسیدگی به شکایات ارزیابی استان ارائه و در صورت عدم رفع مشکل حد اکثر تا ( 10 روز ) به ارزیابی عملکرد وزارتخانه ارائه نماید .

4-    امتناع از امضاء فرم ارزیابی و یا ثبت نظرات ،ملاک در خواست بررسی و تجدید نظر  نمی باشد .

5-  در صورت تغییر امتیاز ارزیابی پس از رویت امتیاز توسط ارزیابی شونده ، می بایست موضوع بصورت مکتوب از طریق ارزیابی کننده به ارزیابی شونده ابلاغ و فرم مجددآ توسط ارزیابی شونده امضاء گردد .

 

ترکیب اعضای کمیتة رسیدگی به اعتراضات :

ردیف

ادارات مناطق و شهرستانها

اداره کل

وزارت

1

کارشناس ارزیابی عملکرد

رئیس اداره ارزیابی عملکرد

معاون ارزیابی عملکرد

2

نماینده معاونت ذیربط

کارشناس ارزیابی عملکرد کارکنان

ریس ادارة ارزیابی عملکرد کارکنان

3

نماینده مدیران دورة تحصیلی مربوطه

نماینده معاونت ذیربط

کارشناس ارزیابی عملکرد کارکنان

4

 

 

نماینده معاونت/سازمان /اداره کل و... ذیربط

 

6-   جداول ضمیمه

جدول شمارة 1 : فهرست ارزیابی شونده ، ارزیابی کننده و تایید کنندگان

ردیف

عنوان

ارزیابی شونده

ارزیابی کننده

تایید کننده

1

واحد آموزشی

مدیر

مسئول آموزش دورة مربوط با دریافت نظر سایر مسئولین اداره

رئیس / مدیر ادارة آموزش و پرورش

2

معاون واحد آموزشی

مدیر واحد آموزشی

مسئول آموزش دورة مربوطه

3

معلم ، مربی پرورشی . مشاغل خاص

معاون ذیربط در واحد آموزشی

مدیر واحد آموزشی

4

سایر کارکنان

مدیر واحد آموزشی

مسئول خدمات با دریافت نظر سایر مسئولین دوائر

5

کارکنان واحد های آموزشی مستقل فاقد مدیر

معلم راهنما

مسئول آموزش یا مسئول نمایندگی

6

مراکز تربیت معلم

رئیس مرکز

معاون مجتمع

رئیس مجتمع

7

معاونان / مسئول حراست

رئیس مرکز

معاون مجتمع

8

سایر کارکنان

معاون ذیربط

مدیر مرکز

9

آزمایشگاه مرکزی و پژوهش سرا

مسئول آزمایشگاه مرکزی و پژوهش سرا

مسئول آموزش دورة مربوط

رئیس ادارة آموزش و پرورش

10

سایر کارکنان آزمایشگاه مرکزی و پژوهش سرا

مسئول آزمایشگاه مرکزی و پژوهش سرا

مسئول آموزش دوره

11

درمانگاه ها ، باشگاه فرهنگیان ، تعاونی مصرف و مسکن

رئیس

کارشناس / مسئول تعاون با هماهنگی هیأت امناء

معاون پشتیبانی

12

مدیر داخلی

رئیس

کارشناس / مسئول تعاون

13

سایر کارکنان

مدیر داخلی / رئیس

رئیس / کارشناس مسئول تعاون

14

معلمان راهنما

معلم راهنما

مسئول آموزش دورة مربوط

معاون ذیربط

15

راهنمای طرح پراکنده

مسئول امور شاهد

معاون ذیربط

16

اداری

کارکنان اداری

مسئول مافوق

مسئول مافوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شمارة 2 : نحوة امتیاز دهی شاخصهای عمومی

سقف امتیاز شاخص

سقف امتیاز معیار

امتیاز معیار

معیارهای امتیازدهی

شاخص ها

محور ها

ردیف

10

7

1

بررسی نقاط قوت وضعف  در ابتدای دوره

مشارکت با مدیر بالادستی  در ارتباط با استقرار نظام برنامه ریزی

(مخصوص مدیران )

ابتکار وخلاقیت

1

2

تدوین برنامه سالانه مکتوب

1

بررسی مستمر عملکرد کارکنان وارائه بازخورد

2

تکمیل ستون تحلیل عملکرد وارزیابی کارکنان

1

بررسی میزان تحقق اهداف برنامه در انتهای دوره ارزشیابی

8

2

تلاش در تجهیزوفراهم آوردن ا مکانات مورد نیاز فن آوریهای نوین

استفاده از فن آوریهای نوین

2

تشویق زیر مجموعه تحت پوشش  در استفاده از فن آوریهای  نوین

2

استفاده از نرم افزارها در فرایند کار

1

کسب مدارک وتاییده دوره های نرم افزاری مورد نیاز

2

تلاش در جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز شغلی

1

انجام امور محوله به کمک نرم افزارهای موجود با نظر مدیر

7

1

تهیه جدول تقسیم کار کارکنان بصورت مکتوب

توانایی  در تقسیم کار

(مخصوص مدیران )

1

دقت نظر در تقسیم کار با توجه به توانمندی کارکنان

1

تشکیل جلسات توجیهی تقسیم کار

1

تلاش در حذف فعالیت های موازی وبیهوده

1

نظارت بر انجام فعالیتهای محوله بصورت مستمر

1

ارائه بازخورد به کارکنان وبیان نتیجه فعالیت ها

1

پیگیری ورفع نقص واصلاح فعالیتها

5

1

میزان آگاهی از هدف مطلوب وهمکاری در تعیین هدف

تکمیل ستون تحلیل عملکرد

(مخصوص کارکنان ومعلمان  )

1

ارائه راهکاردر رسیدن به هدف مطلوب

1

بررسی میزان تحقق هدف در پایان دوره

2

شناسایی نقاط قوت وضعف

7

7

ارائه گزارش فعالیتهاو ثبت تجربیات و دریافت تائیدیه از وزارت متبوع

مستند سازی تجربیات

5

ارائه گزارش فعالیتهاو ثبت تجربیات و دریافت تائیدیه ازاداره کل و سازمانهای وابسته

3

ارائه گزارش فعالیتهاو ثبت تجربیات و دریافت تائیدیه ازمنطقه / شهرستان

2

ارائه گزارش فعالیتهاو ثبت تجربیات و دریافت تائیدیه ازواحد آموزشی

10

7

7

در سطح وزارت خانه  مصوب کمیته پیشنهادات وزارت

ارایه پیشنهاد برای بهبود

5

در سطح اداره کل مصوب کمیته پیشنهادات اداره کل

4

در سطح منطقه  مصوب کمیته پیشنهادات منطقه

3

در سطح آموزشگاه هر مورد یک امتیاز  به شرط تصویب شورای آموزشگاه

10

10

پذیرش دروزارتخانه که منجر به صدورمصوبه یا بخشنامه یا قانون شود

ارائه طرحای  اجرایی

7

پذیرش در اداره کل که منجر به صدورمصوبه یابخشنامه شود

4

 

پذیرش در منطقه که منجر به صدورمصوبه یابخشنامه شود

 

سقف امتیاز شاخص

سقف امتیاز معیار

امتیاز معیار

معیارهای امتیازدهی

شاخص ها

محور ها

ردیف

 

10

10

نشان های دولتی وتقدیر نامه از رئیس جمهور  و کارمند نمونه

دریافت تشویق

ابتکار و خلاقیت

1

8

وزیر،  معاون رئیس جمهور واستاندار

7

معاون وقائم مقام وزیر رئیس سازمان

5

معاون  دستگاههای وابسته ودریافت تقدیر نامه  طبق ضوابط طرح تکریم ارباب رجوع

3

مدیر کل  وفرماندار

2

معاون مدیر کل  ،رئیس اداره ، بخشدار ومعاون فرماندار

1

مدیر واحد آموزشی و ....

20

10

2

شرکت در جلسات توجیهی و همایشها

آموزش همکاران

آموزش

4

2

شرکت در جلسات  گرو ه های آموزشی و ارائه گزارش

2

بررسی وضعیت تدریس دبیران وارائه راهکارهای مناسب

2

ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکل آموزشگاه

2

تهیه وارائه جزوات آموزشی  وپرورشی مرتبط برای همکاران

2

همکاری در جلسات آموزشی منطقه  به عنوان سخنران

2

شرکت در جلسات گرو ه های درسی آموزشگاه و ارائه مطلب

سقف 5 امتیاز

شرکت در دوره ضمن خدمت ( به ازای هر 10 ساعت 1 امتیاز )

10

آموزش همکاران زیر مجموعه طبق چارت تشکیلاتی ( هر همکار 2 امتیاز )

5

توجیه همکاران در همایش های مرتبط کشوری ، استانی و منطقه ای

10

10

تدریس در دوره ضمن خدمت   با ارائه گواهی به ازای هر 5 ساعت  2امتیاز

تدریس در زمینه شغل مورد تصدی

20

10

دریافت تاییده وجایزه از مراکز معتبر تخصصی  مرتبط

کسب موفقیتها

20

تالیف وترجمه کتاب  (تالیف 20 ترجمه 10)

10

تالیف وترجمه مقاله  (تالیف 10 ترجمه 5)

10

سخنرانی در همایش علمی مرتبط  وارائه گواهی

10

تدوین گزارش تخصصی مرتبط با شغل با تایید بالاترین مقام مسئول ( کشوری 10 امتیاز – استانی 5 امتیاز و منطقه ای 3 امتیاز )

20

10

عالی  10

خوب 7

متوسط 4

حسن برخورد وداشتن سعه صدر

رضایتمندی از کارمندان دارای  ارباب رجوع

 (بر اساس نظر سنجی)

رضایت ارباب رجوع

5

تلاش در رفع مشکل ارباب رجوع

10

عالی  10

خوب 7

متوسط 4

رعایت شعایرو اخلاق اسلامی 

رضایتمندی از کارمندان بدون ارباب رجوع

 (با نظر مسئول ما فوق  )

رعایت انضباط اداری

حضور به موقع در جلسات

انجام به موقع وظائف و تکالیف محوله

10

عالی  10

خوب 7

متوسط 4

رسیدگی به مشکلات همکاران

رضایت همکاران

 ( براساس نظر سنجی)

داشتن حسن برخورد وسعه صدر

تلاش در پیگیری مسائل گروهی 

تلاش در برقراری نظم

توجه به نظر همکاران

 

 

فرم بررسی مستمر عملکرد کارکنان  ( فرم شمارة 4 )

نام و نام خانوادگی ارزیابی شونده :                                                                                          نام واحد سازمانی :                                                   

اقدامات مدیر در جهت تقویت نقاط قوت

و اصلاح نقاط ضعف

ثبت فعالیت ها با قید تاریخ وقوع در طی دورة ارزیابی  

ردیف

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام ارزیابی کننده  :                                                                           سمت :

امضاء

 

بسمة تعالی

لیست امتیازات ارزیابی عملکرد کارکنان .................................................

دورة ارزیابی از تاریخ 1/7/    13 تا تاریخ 31/6/    13 ( به ترتیب امتیاز فضلی )

ملاحظات

امتیاز کل

امتیاز شاخص عمومی

امتیاز شاخص اختصاصی

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

شمارة پرسنلی

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی عملکرد

مهر – امضاء

ارزیابی کننده

مهر – امضاء

                 

 

 

فرم اعتراض به نتیجة ارزیابی عملکرد کارکنان (  فرم شمارة 5)

3- کد ملی  :

 2- نام و نام خانوادگی :

 1- نام دستگاه : وزارت آموزش و پرورش

6- تاریخ اعتراض :

 5- واحد سازمانی : 

 4- عنوان پست سازمانی :

 

شرح اعتراض همراه با ارائه مستندات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                تاریخ :                                                                                          شماره ثبت دبیرخانه :

نتیجه بررسی :

 

 

 

 

 

امتیاز تائید شده :

امتیاز قبلی  :

                                                           نام و نام خانوادگی کمیته رسیدگی به اعتراض

امضاء

نام و نام خانوادگی

امضاء

نام و نام خانوادگی

 

 

4-

 

 

1-

 

 

 

5-

 

 

 

2-

 

 

 

6-

 

 

 

3-

 

مهر و امضای ارزیابی عملکرد

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :